Propozície VII. ročníka pretekov
Hore Hronský Trojboj

Dátum konania pretekov:
Sobota 6. máj 2017


Miesto konania pretekov:
Slovenské rudohorie – Veporské vrchy

Charakteristika a špecifikácia pretekov:
Horehronský trojboj sú otvorené jednodňové preteky pre dvojčlenné družstvá v horskom trojboji. Preteky sa organizujú v dvoch kategóriách: v turistickej a výkonnostnej. Preteká sa na troch naväzujúcich úsekoch. Hodnotí sa výsledný čas zo všetkých úsekov.

Výkonnostná kategória:
- peší/bežecký horský úsek 9,5 km
- horský cyklistický úsek 57,55 km
- vodácky úsek 17,6 km
spolu 84,65 km

Turistická kategória:
- peší/bežecký horský úsek 9,5 km
- horský cyklistický úsek 22,7 km
- vodácky úsek 17,6 km
spolu 49,8 km

Počet štartujúcich:
maximálne 60 družstiev

Organizačné zabezpečenie a kontakty:
Riaditeľ pretekov: Miroslav Ševčík, tel. č.: 0904 522 582, e-mail: sevcik@unitepos.sk Riaditeľ tratí: Peter Dzúrik,  tel. č.: 0905 497 514, e-mail: p.dzurik@cpce.net
Vodácka časť, ubytovanie: Jaroslav Pančík,  tel. č.: 0907 604 638, e-mail: hron@dronte.cz

Zdravotné zabezpečenie:
Horská služba na Slovensku, oblasť Kremnické vrchy

Štartovné a prihlášky:
– štartovné 30 € na jedno družstvo
– spôsob úhrady: pri podaní prihlášky, na číslo účtu:
2610013799/1100; IBAN SK9411000000002610013799
v správe pre prijímateľa uviesť: HHT 2017 + meno platiteľa; prihláška bude akceptovaná až po uhradení štartovného poplatku

– preberanie štartovných čísel pri registrácii, úhrada za stratu štartovného čísla 15,- €
– prihlášky online
– spustenie prihlasovania cca 15. februára 2017
– družstvám náhradníkov, ktoré nepostúpia na preteky sa štartovné vracia

Odhlásenie účasti na pretekoch:
Odhlásenie do 31. marca 2017 vrátenie plnej výšky štartovného.
Odhlásenie po 31. marci 2017 vrátenie štartovného mínus poplatok za stornovanie 10,- €.
Pri odhlásení po 16. apríli 2017 sa štartovné nevracia.
Štartovné pri neúčasti na pretekoch, bez predošlého odhlásenia z akýchkoľvek dôvodov sa nevracia.

Keďže na pretekoch môže spolu v oboch kategóriách štartovať maximálne 60 družstiev, online systém prihlasovania neumožní po dosiahnutí povoleného limitu 60 družstiev ďalšie prihlasovanie, a vytvorí tabuľku náhradníkov. V prípade, že prihlásené družstvo nebude môcť štartovať na pretekoch, je možné odhlásiť sa telefonicky u riaditeľa pretekov M. Ševčíka (0904 522 582) alebo u riaditeľa tratí P. Dzúrika (0905 497 514). Organizátori garantujú náhradníkom účasť na pretekoch len v prípade odhlásenia sa niektorého z prihlásených družstiev, a to tak, že ich oslovia telefonicky podľa poradia.

Časový harmonogram:
Piatok 5. mája 2017 – registrácia od 12.00 h do 18.00 h vo Vodáckom centre DRONTE v Nemeckej.
Pri registrácii stačí, aby bol prítomný jeden člen družstva s obidvomi bicyklami z dôvodu ich odvozu na štart cyklistickej časti. Registrovanému družstvu sa priraďuje štartové číslo. Preberajú a značia sa bicykle. 

Sobota 6. mája 2017 
8.30 h – otvorenie pretekov, výklad trate – Vodácke centrum DRONTE v Nemeckej
9.00 h – presun na štart
10.00 h – hromadný štart – žel. stanica Predajná
17.00 h – vyhodnotenie preteku – vodácke centrum DRONTE Nemecká

Ubytovanie:
Možné už od 5. mája 2017, v budove ubytovne DRONTE v cene 5,50 €/osoba/1noc/spacák. Zabezpečuje J. Pančík-Gogo

Doprava:
Organizátori zabezpečujú prepravu bicyklov počas pretekov na štart cyklistickej časti a prepravu pretekárov na štart pretekov v Predajnej z Vodáckeho centra DRONTE v Nemeckej.

Stravovanie:
Z vlastných zásob. Po pretekoch je v cieli pre pretekárov zabezpečený guláš a čaj (v cene štartovného)

Trať pretekov:
– časť Veporských vrchov po značených turistických trasách a značených cyklistických trasách 
– trať je počas pretekov na sporných úsekoch označená vlastným značením organizátora 
– na trati je na konci pešieho úseku stop časový limit 
– pešia časť: Predajná – Chata pod Hrbom 
– cyklistická časť, turistická kategória: Chata pod Hrbom – Kamenistá dolina – Čierny Hron 
– cyklistická časť, výkonnostná kategória: Chata pod Hrbom – Kamenistá dolina – Zákľuky – Sihla – Kamenistá dolina – Čierny Hron
– vodácka časť: Čierny Hron – Hron – Nemecká, Vodácke centrum DRONTE.
Pred cieľom prejazd bránkami. V prípade malého vodného stavu na Čiernom Hrone bude štart vodáckej časti na sútoku Čierneho Hrona a Hrona

Dispozície pretekárov a podmienky účasti:
– otvorené preteky pre pretekárov zvyknutých na pohyb v horskom prostredí, pešo, bicyklom a ovládajúcich splav po tečúcej rieke obtiažnosti WW I
– účastníci do 18 rokov (minimálny vek 12 rokov) môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu pod dozorom dospelej osoby
– od pretekárov sa očakáva primeraná fyzická zdatnosť, pri výkonnostnej kategórii aj primeraná trénovanosť a kondícia

Organizátori odporúčajú mať uzatvorenú poistku na športové aktivity alebo na pohyb v horskom teréne.

Povinná výbava:
– cyklistická prilba 
– vlastný horský (trekingový) bicykel s dvomi funkčnými brzdami
– príručná malá lekárnička (jedna v družstve) s minimálnym obsahom
– sterilný obväz, elastický obväz, rýchloobväz 

Doporučená výbava:
– pevná obuv vhodná na horský peší presun 
– turistický batoh (jeden na družstvo)
– turistická výbava (vetrovka, náhradné suché oblečenie) 
– mobilný telefón 
– fľaša na tekutiny

Výbava zabezpečená organizátormi:
– lode na splav – dvojmiestne kanoe z PE typu Vydra
– pádla
– plávacie vesty
– barel na osobné veci počas splavu

Všeobecné ustanovenia
Nakoľko sa preteky konajú v horskom prostredí po značených turistických trasách, treba dodržiavať podmienky pre pohyb v tomto prostredí!
Pretekári sú povinní poskytnúť pomoc druhému účastníkovi pretekov pri úraze, zranení a vážnych technických problémoch!
Pretekári sú povinní počas pretekov pri jazde na bicykli používať cyklistickú prilbu a pri plavbe na kanoe plávacie vesty!
Výstroj a výbavu (trekingovú obuv, cyklistické tretry, oblečenie, NW palice) si každé družstvo nesie počas celých pretekov so sebou! Organizátor nezabezpečuje ich prepravu.
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu tratí, ich jednotlivých úsekov alebo zrušenie pretekov pri nepriaznivom počasí..

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRETEKOCH DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO PRI ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV

   
  © Hore Hronský Trojboj, 2010-2016